Versie: 30 juli 2018

sCoolSuite is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

sCoolSuite verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de door sCoolSuite aangeboden diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Voor- en achternamen
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige eventuele (persoonlijke) informatie die u invoert

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
sCoolSuite neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met sCoolSuite of mail naar support@scoolsuite.com

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij deze minderjarigen toestemming hebben van hun ouders of voogd. sCoolSuite kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. sCoolSuite raadt ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat sCoolSuite zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via support@scoolsuite.com, zodat sCoolSuite de informatie kan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

sCoolSuite verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Verzenden van een (digitale) nieuwsbrieven/of reclamefolder of andere commerciële uitingen welke gelieerd zijn mits u zich hiervoor heeft aangemeld;
Om een opdracht tot dienstverlening uit te kunnen voeren;
Verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

sCoolSuite bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. sCoolSuite hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Gewone persoonsgegevens (NAWTE) bewaart sCoolSuite maximaal vijf jaar op het moment dat een opdracht tot dienstverlening is uitgevoerd, alle gegevens worden daarna vernietigd.

Voor het versturen van (digitale) nieuwsbrief en/of reclamefolder of andere commerciële uitingen bewaart sCoolSuite de gewone persoonsgegevens (NAWTE ) maximaal zes maanden. De gegevens worden aan het begin van het boekjaar verwijderd. Op het moment dat na het versturen van een van deze uitingen na driemaal verzenden niet is aangekomen worden deze automatisch verwijderd uit het systeem.
Delen van persoonsgegevens met derden

sCoolSuite deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit verzoek biedt sCoolSuite op voorhand aan ter akkoord. sCoolSuite zal onder geen beding ongevraagd gegevens delen, Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. sCoolSuite blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU

sCoolSuite deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst. Deze derden kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden of gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden. Doorgifte aan landen buiten de Europese Unie gebeurt alleen als dat land een passend beveiligingsniveau waarborgt. Door het gebruik van de diensten van sCoolSuite geeft u hiervoor toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

sCoolSuite gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die sCoolSuite gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kan sCoolSuite hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door sCoolSuite en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij sCoolSuite een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar support@scoolsuite.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt sCoolSuite u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. sCoolSuite reageert zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

sCoolSuite wijst erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons